Vis meny

Hvorfor Søke Oasen Skole?

Les hva foreldre sier om Oasen Skole, og hvorfor de søker barna dit.

  |   Av: Lasse Rosten  |   10.06.2015  |   Oasen skole

Hvorfor søke Oasen skole?
Er ikke den skolen våre barn går på god nok? Hvorfor i all verden må vi søke våre håpefulle inn på en annen skole? Når foreldre søker barna sine inn på Oasen skole skjer det gjerne av tre hovedårsaker. Dette er hva brukerne selv oppgir som noen av grunnene til at de velger en kristen skole:


1. Et kristent alternativ

 • Oasen skole startet opp i 2002 for å gi foreldre og barn et kristent alternativ til den offentlige skolen.
 • Ansvaret hos foreldrene. Foreldre har ansvar for at barn får opplæring, og rett til at denne opplæringen blir gitt i samsvar med sitt livssyn. Dette er slått fast i FNs menneskerettighetskonvensjon i artikkel nr. 26.
 • Sekularisering. Mange foreldre og elever opplever at den offentlig skole er blitt for sekulær. I stedet for å bygge opp om den kristne tro, historie og kulturarv opplever flere og flere at den offentlige skolen utfordrer dette synet. Mange velger seg til Oasen skole for å sikre det som er viktigst for dem, nemlig troen og forståelsen av evangeliet og Guds ord.
 • Vanligere å søke friskoler. I mange land er det bred tradisjon for å gå på friskoler eller private skoler. I Norge blir dette nå mer og mer vanlig, i takt med at det kristne grunnlaget fjernes fra den offentlige skolen.


2. Skolens rennommé

 • Stort fokus på læring. Oasen skole har et stort fokus på godt læringsutbytte. Den har gode resultater på nasjonale prøver, gode tilbakemeldinger og gode rutiner på vurdering av den enkelte elev.
 • IKT-satsing. Stort fokus på IKT, varierte og kreative undervisningsmetoder.
 • Engasjerte lærere. Elever har en opplevelse av å bli sett og at skolen praktiserer tidlig inngripen når det er behov.
 • Tett foreldresamarbeid. Det er et engasjert FAU, godt oppmøte på foreldremøter, lav terskel for å bry seg. Foreldre ringer skolen og skolen har lav terskel for å ta kontakt med foreldre. Skolen er svært opptatt av at skolegangen er et samarbeid med de foresatte.

3. Et alternativ når nærskolen ikke oppleves optimal

 • Faglig. Noen foreldre og barn kommer til Oasen som følge av vansker på gammel skole. Vanskene kan være ulike: Store klasser med uro, dårlig disiplin, lite faglige utfordringer, lite tilrettelegging, uklar oppfølging.
 • Relasjoner. Noen har hatt utfordringer med trivsel og relasjoner. På skolen de kommer fra kan de ha opplevd mobbing, plaging, tiltak som ikke virker, mangel på dialog og oppfølging.
 • Informasjon. På Oasen skole får foreldre god informasjon om spesialundervisningen barnet mottar. Dette ser vi betyr mye.
 • Ny start. Noen ganger ser vi at elev og foresatte har behov for å bytte skole for å få en ny start. Det kan være mange årsaker til å at ting ikke fungerer optimalt, eller har utviklet seg i feil retning. Vi kan ikke garantere at Oasen skole vil oppleves optimalt i et slikt tilfelle. Men det er svært mange eksempler på at skolebytte blir en god opplevelse for disse elevene, og at de får en ny god start. Det kan f.eks. skyldes at skolen vår er mindre og at elevene våre er vant med å inkludere nye i klassen.
 • Behov for ekstra oppfølging. Denne type skolebytter gjør at vi får en viss andel med elever som har rett på ekstra undervisning. Samtidig får vi også mange ressurssterke elever, med mye motivasjon for læring, samt engasjerte foreldre. Dette gjør Oasen skole til en god breddeskole med trivsel for både de som trenger litt ekstra oppfølging og de som trenger ekstra faglige utfordringer. Kvaliteten på skolen ser vi er god, både når det gjelder det kunnskapsmessige, i å omgås hverandre, når det gjelder karakterbygging og ikke minst når det gjelder åndelige erfaringer. Vi har gode resultater på nasjonale prøver, selv om vi gir færre fritak enn hva som er vanlig på slike prøver.
 • Naturlig forhold til kristen tro. Elevene får på en naturlig måte et forhold til den kristne tro, Guds ord, vår kristne kultur og sitt eget ståsted i forhold til dette. På skolen lærer de å omgås både troende og ikke-troende, og folk fra andre religioner. De får og en god undervisning om andre religioner og hvordan alle mennesker er like mye verd og skal møtes med respekt, uavhengig av religion, alder, kjønn og legning.
 • Aktive i nærmiljøet. I tillegg til å gå på Oasen skole er eleven aktive i sine respektive nærmiljø. Vi oppmuntrer dem gjerne til å delta på fotballaget eller ballettskolen og dyrke andre interesser de har. Vårt mål er at de blir bevisste samfunnsborgere og er særdeles godt rustet for videregående skole når den tid kommer. Oasen elevene er godt rustet for det voksne liv. De oppmuntres til å være aktive og beviste samfunnsborgere som tar ansvar for eget liv og samfunnet for øvrig.

 

Nettsiden til Oasen skole finner du her!