Vis meny
Solkollen barnehage Hellemyr

Solkollen barnehage Hellemyr

Solkollen barnehage Hellemyr ble åpnet i 2001. Barnehagen drives med tillegg til formålsparagraf for barnehagedrift.

  |   Av: Terje Tveit  |   01.09.2016  |   Barnehage

Vi legger vekt på kristen verdiformidling i hverdagen, i pedagogisk tilrettelagt aktiviteter og ved kristne høytider gjennom året. Med denne formålsparagrafen, et ressurssterkt personale og i samarbeid med foreldrene, ønsker vi å skape de beste barnehagene i Kristiansand.

 

Barnehageloven §1

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillitt og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Tillegg §1a
I tillegg til ovenstående er Solkollen barnehage verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon (jf. Barnehagelovens §1a). Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Se forøvrig Solkollens verdidokument og årsplan.

Barnehagens mål:
Solkollen barnehage er en del av ”den gode barndom” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende og utviklende fellesskap.

Delmål:
•Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon
•Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
•Vi har et godt tilbud til hele familien
•Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø.
•Vi engasjerer oss i bydeler, regionalt og nasjonalt.

Avdelingene:

 • Armkroken
  Tilgjengelige voksne tilbyr et fang og en armkrok, og skaper trygghet og varme
 • Håndtrykket
  En trygg og varm hånd kan støtte og gi omsorg. Håndtrykk skaper dialog og kontakt
 • Fotsporet
  Å vandre sammen og sette spor gjør at vi tar nye steg mot samme mål.
 • Smilehullet
  Smil, humor og kreativitet gir farger til et inkluderende fellesskap
 • Skattkammeret
  Barn er skatter som er verdifulle, individuelle, ulike og strålende
 • Øyeblikket
  De magiske øyeblikkene jaktes på i hverdagen. Det ligger mye anerkjennelse i et godt blikk.
 • Hjerterommet 
  Omsorg, trygghet og hjertevarme skapes i menneskemøter


Ressurser i nærmiljøet

Barnehagen har gymsal og ulike grupperom som avdelingene benytter seg av daglig. Vi har gode utearealer og en solrik lekeplass.

Turområde:
Vi er så heldige at vi har skogen som nærmeste nabo, og den bruker vi aktivt. De fleste barna har minimum en turdag i uken.

Samarbeid:
Vi har et godt samarbeid med de andre barnehagene på Hellemyr. Det er en tradisjon med felles barnehagekor og felles gym for alle femåringene, en gang i måneden.

I forbindelse med høytidene har vi nært samarbeid med Hellemyr kirke. Hellemyr skole og Flerbrukshuset med eget bibliotek er også en flott ressurs for barnehagen.

Verdidokument og årsplan kan leses i sin helhet under informasjonsfeltet i menyvalget på nettsiden.
 

Kontaktinfo

Flekkerøy
Telefon: 380 63 085
post.flekkeroy@solkollen.no

Hellemyr
Telefon: 380 63 085
post.hellemyr@solkollen.no

Hånes
Telefon: 380 63 085
post.hanes@solkollen.no

Søm
Telefon: 380 63 085
post.som@solkollen.no

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Familieskolen

Telefon: 455 03 015
familieskole@solkollen.no